Projekt MagNet

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21

Projekt Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 (MagNet), registrační číslo ATCZ100 byl podpořen z Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika v prioritní ose 4 - Udržitelné sítě a institucionální spolupráce.

Cílem projektu je podpora institucionální spolupráce mezi zemí Dolní Rakousko a českými partnery projektu (Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a RERA). Vytvořením sítě obcí, které jsou zapojené do realizace metody MA21/Gemeinde 21, a posílením jejich vzájemné spolupráce přispěje projekt k vyhledání inovativního způsobu řešení problémů obcí na podporovaném území. Pro ostatní obce budou využitelné nové nástroje pro rozvoj lokální ekonomiky a zlepšení kvality života jejich obyvatel.


Partnery projektu jsou: Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Spolková země Dolní Rakousko a Regionální rozvojová agentura jižních Čech.

Oficiální stránky projektu naleznete zde 

Kontaktní osobou projektu MagNet: Martina Brtnická, odbor kancelář ředitele, tel. 601 558 638, e-mail: brtnicka.martina@kr-jihomoravsky.cz

Ve venkovských oblastech je velký problém s úbytkem obyvatelstva. Sběr, kompletace a následná prezentace různých způsobů pomoci při návratu žen a mužů do pracovního procesu po mateřské či rodičovské dovolené by měla pomoci tento odliv zastavit. Jde například o práci na dálku, práci z domu, pomoc s vyhledáváním vhodného zaměstnavatele, odbourávání...

Sesbírané příklady dobré praxe z celého projektu jsou zpracovány do databáze a prezentovány v elektronické mapě, sloužící k vyhledávání partnerských vazeb další spolupráce. E-mapa je umístěna na webových stránkách Zdravého Kraje Vysočina www.zdravykrajvysocina.cz. Garantem aktivity je Kraj Vysočina.

eNewsletter

11.04.2017

Zkvalitnění života na venkově a pozitivní identifikace s místem,kde žiji, snižování odlivu mladé generace do měst, navrácení života do center obcí, posílení cestovního ruchu zatraktivněním lokality i zvýšení potenciálu pro místní podnikatele jsou shrnuty do aktivity oživení center obcí. Při realizaci budou posbírány příklady z míst, kde se podařila...

Zkvalitnění života na venkově a pozitivní identifikace s místem, kde žiji, snižování odlivu mladé generace do měst, navrácení života do center obcí, posílení cestovního ruchu zatraktivněním lokality i zvýšení potenciálu pro místní podnikatele jsou shrnuty do aktivity oživení center obcí. Při realizaci budou posbírány příklady z míst, kde se...

Aleje života

10.04.2017

Aktivita je zaměřena na zvyšování povědomí o výsadbě stromů v krajině se zapojením místních obyvatel s cílem prohloubit vztah člověka ke krajině, v níž žije. Výstupem aktivity bude brožurka Aleje života a dvoudenní konference, která bude zakončena vysázením přeshraniční aleje se zapojením místních obyvatel. Jednotlivé rodiny si adoptují strom,...

Vzdělávání pro osobní rozvoj zástupců samosprávy, neziskových organizací, místních akčních skupin a další angažované veřejnosti. Skládá se z devíti na sebe navazujících modulů. Účast na těchto seminářích pomůže účastníkům ze všech zapojených regionů při realizaci projektů přímo v jejich obci. Garantem aktivity je země Dolní Rakousko.