Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21

Projekt Zdravý kraj patří do mezinárodního "Projektu Zdravá municipalita", který v roce 1988 iniciovala OSN ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků (ÚSC), tj. v ČR obec, město, mikroregion i kraj. Koncept Projektu vychází ze strategie WHO "Zdraví 21" a dokumentu OSN "Agenda 21" *. Jihomoravský kraj se k uvedeným myšlenkám přihlásil v roce 2008, přijetím tzv. Deklarace Projektu Zdravý kraj a členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR.

Mezi nejdůležitější cílové skupiny, na něž jsou aktivity Projektu zaměřeny, patří:

•municipality v JMK (obce a dobrovolné svazky obcí),

•veřejnost,

•zaměstnanci JMK, zařazení do KrÚ JMK.

Cílem Projektu je motivovat k systematické podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do věcí veřejných. Úmyslem je pomáhat všem, kteří mají o tato témata zájem, vést je k realizaci příslušných aktivit, a tím napomáhat ke zvyšování kvality veřejné správy v JMK. Toto úsilí vychází z myšlenky, že: "Chceme-li být zdravým krajem, musíme se skládat ze zdravých jednotek - tj. ze zdravých obcí/měst/mikroregionů/organizací/místních akčních skupin".

 Od roku 2008 se JMK věnuje především metodickému vedení a konzultacím směrem k municipalitám v JMK v oblasti PZK a MA21. JMK organizuje pravidelná setkávání koordinátorů MA21 na půdě KrÚ JMK, jejichž cílem je vzájemný přenos informací a dobré praxe. Důležitým nástrojem podpory MA21 na lokální úrovni je administrace dotačního programu "Zdravé municipality".

Hlavní myšlenkou Projektu Zdravá municipalita je zvýšit zájem o zásadní hodnoty lidské existence - zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života a prosazovat je v každodenních aktivitách a strategických dokumentech ÚSC.


Projekt je postaven na třech základních principech:

  1. Podpora zdraví a kvality života

  1. Udržitelný rozvoj - propojení oblastí: sociální - ekonomická - životní prostředí; současné aktivity nesmí negativně ovlivnit možnosti dosažení stejné kvality života generací příštích

  1. Participace veřejnosti - partnerství v komunitě

V souladu s cílem Projektu pak Zdravá obec/Zdravé město/Zdravý mikroregion/Zdravý kraj:

  • komplexně a systematicky vytváří podmínky pro kvalitnější a zdravější život svých obyvatel a

  • ve spolupráci s nimi a s dalšími zainteresovanými stranami (např. NNO, podnikateli apod.) se rozvíjí jako příjemné a kvalitní místo pro život, čímž

  • buduje mimo jiné "zdravý patriotismus", kdy lidé svou komunitu a krajinu považují za svůj domov a v tomto smyslu o něj pečují.

Za základ každého Zdravého ÚSC je považována zdravá a přátelská komunita.

Konkrétními aktivitami naplňujícími obsah Projektu jsou činnosti, které jsou v souladu s výše uvedenými principy a cíli projektu. Jako příklady takových aktivit lze uvést například vzdělávací osvětové akce k podpoře zdraví (přednášky, semináře, soutěže s naučnou tematikou apod.), akce zaměřené k propagaci myšlenky udržitelného rozvoje (např. připojení se ke kampaním typu Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku apod.), realizace činností přispívajících k zapojování veřejnosti do aktivit směřujících k rozvoji dané komunity (kulaté stoly, diskuzní fóra, dotazníková šetření, participativní rozpočtování apod.) a tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví nebo uplatňování principů MA 21.


Místní agenda 21 - více informací na https://ma21.cenia.cz/

Národní síť Zdravých měst ČR - více informací na https://www.zdravamesta.cz/