Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21

Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 patří do mezinárodního "Projektu Zdravá municipalita", který v roce 1988 iniciovala OSN ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). "Zdravé" mohou být všechny druhy územně samosprávných celků (ÚSC), tj. v ČR obec, město, mikroregion i kraj. Koncept Projektu vychází ze strategie WHO "Zdraví 21" a dokumentu OSN "Agenda 21" *. Jihomoravský kraj se k uvedeným myšlenkám přihlásil v roce 2008, přijetím tzv. Deklarace Projektu Zdravý kraj a členstvím v Národní síti Zdravých měst ČR a dále v roce 2019 schválením Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje (oba texty naleznete v sekci "Zápisy a dokumenty").

Mezi nejdůležitější cílové skupiny, na něž jsou aktivity Projektu zaměřeny, patří:

•municipality v Jihomoravském kraji (obce, města a dobrovolné svazky obcí),

•veřejnost,

•zaměstnanci Jihomoravského kraje, zařazení do Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Cílem projektu je motivovat k systematické podpoře zdraví, kvality života, udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti do věcí veřejných. Úmyslem je pomáhat všem, kteří mají o tato témata zájem, vést je k realizaci příslušných aktivit, a tím napomáhat ke zvyšování kvality veřejné správy v JMK. Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21 podporuje zejména obce, města a dobrovolné svazky obcí z Jihomoravského kraje, které se staly jeho členem, v aktivitách směřujících ke zvýšení kvality života, v podpoře principu udržitelného rozvoje a partnerství v komunitě.

 Od roku 2008 se Jihomoravský kraj věnuje především metodickému vedení a konzultacím směrem k municipalitám v JMK v oblasti PZK a MA21. Jihomoravský kraj organizuje pravidelná setkávání koordinátorů MA21 na půdě krajského úřadu, jejichž cílem je vzájemný přenos informací a dobré praxe. 

Hlavním cílem podpory municipalit prostřednictvím Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 je zvýšit jejich zájem o zásadní hodnoty lidské existence - zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života a prosazovat je v každodenních aktivitách a strategických dokumentech ÚSC.


Projekt je postaven na třech základních principech:

  1. Podpora zdraví a kvality života

  1. Udržitelný rozvoj - propojení oblastí: sociální - ekonomická - životní prostředí; současné aktivity nesmí negativně ovlivnit možnosti dosažení stejné kvality života generací příštích

  1. Participace veřejnosti - partnerství v komunitě

Cílem Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 je, aby kraj i municipality na jeho území, které se do projektu zapojily především:

  • komplexně a systematicky vytvářeli podmínky pro kvalitnější a zdravější život svých obyvatel a

  • ve spolupráci s nimi a s dalšími zainteresovanými stranami (např. NNO, podnikateli apod.) se rozvíjeli jako příjemné a kvalitní místo pro život, čímž

  • by budovali mimo jiné "zdravý patriotismus", kdy lidé svou komunitu a krajinu považují za svůj domov a v tomto smyslu o něj pečují.

Za základ každého člena Projektu Zdravý kraj a místní Agenda 21 je považována zdravá a přátelská komunita.

Konkrétními aktivitami naplňujícími obsah Projektu jsou činnosti, které jsou v souladu s výše uvedenými principy a cíli projektu. Jako příklady takových aktivit lze uvést například vzdělávací osvětové akce k podpoře zdraví (přednášky, semináře, soutěže s naučnou tematikou apod.), akce zaměřené k propagaci myšlenky udržitelného rozvoje (např. připojení se ke kampaním typu Den Země, Evropský týden mobility, Den bez tabáku apod.), realizace činností přispívajících k zapojování veřejnosti do aktivit směřujících k rozvoji dané komunity (kulaté stoly, diskuzní fóra, dotazníková šetření, participativní rozpočtování apod.) a tvorba či aktualizace strategických dokumentů vedoucích k udržitelnému rozvoji, podpoře zdraví nebo uplatňování principů místní Agendy 21.

Chcete si přečíst více o místní Agendě 21? Stačí kliknout na oficiální webové stránky, kde se také dozvíte, že MA 21 obsahuje hned několik kategorií. Náš krajský Projekt pravidelně naplňuje kritéria kategorie D

Jste-li obec nebo dobrovolný svazek obcí z Jihomoravského kraje a máte-li zájem se k projektu připojit, vyplňte přiložený formulář a zašlete jej na adresu zizlavska.sarka@kr-jihomoravsky.cz.Místní agenda 21 - více informací na https://ma21.cenia.cz/

Národní síť Zdravých měst ČR - více informací na https://www.zdravamesta.cz/