Aleje života

10.04.2017

Aktivita je zaměřena na zvyšování povědomí o výsadbě stromů v krajině se zapojením místních obyvatel s cílem prohloubit vztah člověka ke krajině, v níž žije. Výstupem aktivity bude brožurka Aleje života a dvoudenní konference, která bude zakončena vysázením přeshraniční aleje se zapojením místních obyvatel. Jednotlivé rodiny si adoptují strom, který vysadí a následně o něj pečují. Garantem aktivity je Jihomoravský kraj.

Konference Aleje života - poselství stromu pro krajinu 21. století

Ve dnech 3. - 4. listopadu se ve Znojmě v rámci projektu "Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde21", zkráceně MagNet, realizovaného v Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika konala konference s názvem Aleje života - poselství stromu pro krajinu 21. století.

Cílem uvedené aktivity bylo obnovit mnohdy postupně zanikající vztah člověka k obci, v níž žije, ke krajině, která ho obklopuje, přispět k uvědomění si kontinuity vývoje obce a venkovské krajiny, podpořit pocit odpovědnosti a sounáležitosti s ostatními obyvateli obce a hrdosti na svou obec.

V rámci páteční konference byly účastníkům poskytnuty informace o tvorbě krajinné zeleně a jejím významu pro rozvoj obce a místní adaptaci na projevy globální klimatické změny typu sucha. Lektoři konference tvořili pestrou paletu osobností zahrnující špičkové vědce, odborníky zabývající se krajinným plánováním a finančními zdroji pro ozelenění krajiny a starosty obcí, kde jsou již aleje života úspěšně vysázeny.

V sobotu proběhlo samotné sázení Aleje života podél komunikace mezi dolnorakouskou obcí Langau a jihomoravským Šafovem. Alej vysázená v rámci projektu bude využívaná k setkávání občanů a k akcím organizovaných obcí např. soutěže žáků, kresby stromů, moštování ovoce apod. Myšlenka Aleje života je přenositelná a využitelná i v dalších obcích a regionech, k čemuž přispěla konference a brožurka vydaná v rámci této aktivity.

Pozvánka na konferenci

Program konference

Fotodokumentace