Zdraví a zdravotnictví Jihomoravského kraje v číslech

22.10.2019

Data o nemocnosti populace, silných a slabých stránkách zdravotní péče v Jihomoravském kraji a v Brně, predikce pravděpodobného vývoje a demografické trendy, které další vývoj determinují - to vše bylo prezentováno na konferenci "Zdraví a zdravotnictví JMK v číslech", která se konala 21. října 2019 v hotelu Continental v Brně. Konference přinesla shrnutí zcela nových dostupných dat z národních registrů, zejména Národního zdravotnického informačního systému. K demografickým trendům patří zejména stárnutí populace, rostoucí věk matek při prvním dítěti, ale také faktory pozitivní jako prodlužující se střední doba dožití a rostoucí doba dožití vážně nemocných pacientů. Zejména v posledních dvou zmíněných ukazatelích vykazuje zdravotnictví Brna a Jihomoravského kraje (JMK) pozitivní výsledky, v mnoha ohledech nadprůměrné ve srovnání s celou ČR.

"Naším cílem je samozřejmě dále poskytovat dostupnou a kvalitní zdravotní péči všem občanům regionu a podkladem pro fungující systém zdravotnictví jsme museli získat ucelená data, a to bylo zadáním pro Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Poděkování tedy patří panu profesoru Ladislavu Duškovi, protože tím se stáváme prvním krajem v republice, který taková data získal. Ta obsahují mnoho pozitivních, ale i negativních zjištění a úkolem kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi je na ně reagovat ve svých strategických plánech," řekl hejtman JMK Bohumil Šimek.

"Zadáním od Jihomoravského kraje se mi v podstatě splnil dávný sen. Že si podobná komplexní data vyžádají municipality společně s univerzitami a využijí je k nastavení optimálního systému zdravotnictví na území svého regionu či města. A nebudou žádat jen pozitivní čísla, ale ta reálná, tedy mnohdy i nepříjemná. Bez popsání stávajícího stavu, nelze tvořit strategie do budoucna," řekl prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, autor analytické studie pro Jihomoravský kraj a město Brno Zdraví 2030.

"Tato velmi komplexní analýza zdraví a zdravotnictví v Jihomoravském kraji bude dalším podstatným materiálem při tvorbě krajského zdravotnického systému, který se v současné době finalizuje, bude předložena orgánům kraje. Chceme být i nadále zřizovatelem i provozovatelem nemocnic při vyšší efektivitě systému celého jihomoravského krajského zdravotnictví," dodal radní JMK pro zdravotnictví Milan Vojta.

Analytické rozbory dále charakterizují jednotlivé segmenty zdravotních služeb a pro JMK z nich vyplývá především potřeba posílit síť praktických lékařů, jejichž počet klesá z důvodů odchodů do důchodu. Dále je třeba věnovat velkou pozornost vyváženosti lůžkového fondu a zajištění dostupnosti péče v dostatečné blízkosti bydliště pacientů. Z hlediska celkové výkonnosti je síť zdravotních služeb JMK hodnocena pozitivně. Zdravotnictví města Brna je vysoce vybavené, technologicky vyspělé a disponuje velmi hustou sítí poskytovatelů. Jihomoravský kraj tedy patří mezi regiony, které mají své "vlastní" zdravotnictví - zdravotnictví JMK obsluhuje více než 95 % obyvatel JMK, kteří potřebují péči vysoce specializovaných center, avšak i migrace za "běžnou" hospitalizační péčí je zcela minoritní. Tento fakt je velkou výhodou, pozitivní zprávou pro obyvatele kraje a také výzvou pro budoucí koncepce. 
• Infrastruktura a široké spektrum zdravotních služeb dostupných v JMK, včetně nadstandardně vybavených fakultních nemocnic v Brně, pokrývají 100 % moderní zdravotní péče - JMK je v tomto ohledu zcela samostatný a obyvatelé JMK nemusí za péčí cestovat do jiných regionů 
• JMK provozuje vysoce výkonnou Zdravotnickou záchrannou službu a věnuje se podpoře lékařské pohotovostní služby, existuje funkční traumatologický plán - tedy rovněž péče o vysoce urgentní a rizikové zdravotní stavy je plně zajištěna.
• Jihomoravské zdravotnictví nabízí vysokou dostupnost inovativní a progresivní léčby většiny vážných onemocnění; velká koncentrace center vysoce specializované péče v městě Brně má kapacitu pokrývající potřeby obyvatel JMK - stejný závěr platí i pro vysokou koncentraci nákladných přístrojů a kapacitu specializovaných diagnostických zařízení, diagnostických center pro screeningové programy apod.

Analytické rozbory dále charakterizují jednotlivé segmenty zdravotních služeb a pro JMK z nich vyplývá především potřeba posílit síť praktických lékařů, jejichž počet klesá z důvodů odchodů do důchodu. Dále je třeba věnovat velkou pozornost vyváženosti lůžkového fondu a zajištění dostupnosti péče v dostatečné blízkosti bydliště pacientů. Z hlediska celkové výkonnosti je síť zdravotních služeb JMK hodnocena pozitivně. Zdravotnictví města Brna je vysoce vybavené, technologicky vyspělé a disponuje velmi hustou sítí poskytovatelů. Jihomoravský kraj tedy patří mezi regiony, které mají své "vlastní" zdravotnictví - zdravotnictví JMK obsluhuje více než 95 % obyvatel JMK, kteří potřebují péči vysoce specializovaných center, avšak i migrace za "běžnou" hospitalizační péčí je zcela minoritní. Tento fakt je velkou výhodou, pozitivní zprávou pro obyvatele kraje a také výzvou pro budoucí koncepce. 
• Infrastruktura a široké spektrum zdravotních služeb dostupných v JMK, včetně nadstandardně vybavených fakultních nemocnic v Brně, pokrývají 100 % moderní zdravotní péče - JMK je v tomto ohledu zcela samostatný a obyvatelé JMK nemusí za péčí cestovat do jiných regionů 
• JMK provozuje vysoce výkonnou Zdravotnickou záchrannou službu a věnuje se podpoře lékařské pohotovostní služby, existuje funkční traumatologický plán - tedy rovněž péče o vysoce urgentní a rizikové zdravotní stavy je plně zajištěna.
• Jihomoravské zdravotnictví nabízí vysokou dostupnost inovativní a progresivní léčby většiny vážných onemocnění; velká koncentrace center vysoce specializované péče v městě Brně má kapacitu pokrývající potřeby obyvatel JMK - stejný závěr platí i pro vysokou koncentraci nákladných přístrojů a kapacitu specializovaných diagnostických zařízení, diagnostických center pro screeningové programy apod.

Celkově přinesly rozsáhlé analytické souhrny pro zdravotnictví JMK a města Brna spíše pozitivní zprávy - v hodnocení výsledků péče jde o zdravotní služby nadprůměrné a kvalitní. Reprezentativní analýza širokého spektra indikátorů výkonnosti a výsledků zdravotních prokázala vysokou (a zlepšující se) kvalitu péče téměř ve všech segmentech. Jako nejvýznamnější zjištěné výstupy lze uvést:

  • setrvale se prodlužující střední dobu života obyvatel 
  • relativně nízký podíl statisticky předčasných úmrtí ve srovnání s jinými regiony ČR
  • velmi nízkou novorozeneckou úmrtnost 
  • významně prodlužovanou dobu dožití onkologických pacientů 
  • významně prodlužovanou dobu dožití pacientů s řadou závažných chronických onemocnění - diabetes, roztroušená skleróza aj. 
  • relativně nízká četnost závažných srdečních selhání a akutních infarktů myokardu - jako výsledek včasné diagnostiky a efektivní kompenzace pacientů s nemocemi srdce 
  • velmi kvalitní a zlepšující se výstupy akutní lůžkové péče, zejména u urgentních chirurgických hospitalizací, tj. zejména nízká hospitalizační mortalita a frekvence následných rehospitalizací 
  • efektivní zkracování doby akutních hospitalizací

Stručná ukázka výstupů Analytické studie zdraví a zdravotnictví JMK v číslech, kterou pro Jihomoravský kraj vypracoval prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR je k dispozici ke stažení ve formě prezentace:

A jaký je závěr pro Projekt Zdravý kraj a místní Agenda 21?

My, Jihomoraváci, stárneme, budou nás trápit chronické choroby spojené s vyšším věkem (např. diabetes, Alzeimerova choroba apod.), neradi se necháváme očkovat, nechce se nám chodit na preventivní prohlídky, a také se ve vyšší míře rizikově chováme ve vztahu k alkoholu. Je třeba posílit zdravotní gramotnost a prevenci. A s tím posledně jmenovaným by mohl a MĚL Zdravý Jihomoravský kraj a MA21 pomoci.