Novinky ze Zdravého kraje

20.09.2021

Vážení návštěvníci webu Zdravého kraje, dovolte, abychom vás seznámili s novinkami, a také vším, co se dosud událo v průběhu roku 2021. 

Podpora akcí

Již po odeznění přísných epidemických opatření jsme se na přelomu jara a léta pustili do podpory prvních akcí, které byly zejména určeny pro zaměstnance Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Šlo o sportovně-preventivní události, které měly za cíl podporu zdravého životního stylu, prostředí, ale také boje proti onkologickým onemocněním. Takto jsme pro zaměstnance kraje zprostředkovali AVON Běh Za zdravá prsa nebo výzvu Do práce na kole.

Víme ovšem, že toto jsou pouze drobné proměnné v našem akčním plánu na rok 2021 a proto se snažíme pokračovat i v dalších aktivitách. Například v červnu Pracovní skupina PZK a MA 21 schválila žádosti členských municipalit k vratným kelímkům a v září dále odsouhlasila nabídku dodavatele. Materiál pro finální schválení nyní míří do Rady Jihomoravského kraje a poté začneme připravovat objednávku na celkový počet 3 900 kelímků. Předpokládáme, že v průběhu listopadu, nejpozději v prosinci budou kelímky distribuovány žadatelům. 

Nezahálíme ani ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi. Momentálně se podílíme na přípravách odborného semináře na Den zdraví, který organizuje Práh jižní Morava, z.ú. Ten se uskuteční 6. října 2021 v Café Práh a zaměřuje se na aktuální témata v oblasti duševního zdraví. 

Dále se Zdravotnickou záchrannou službou JmK, p.o. plánujeme každoroční kurzy první pomoci pro zaměstnance krajského úřadu. Kurzy účastníky seznámí se základy obecné první pomoci, pomoci při dopravních nehodách a také úrazech dítěte. 

Mimo zmíněné aktivity také zajišťujeme funkčnost webů a projektů Proč říct NE cigaretám a Bezpečně v kyberprostoru. Oba projekty se zaměřují na přednáškovou činnost ve školách a prevenci v oblasti zdraví dětí a mládeže a bezpečnosti v prostoru internetu a sociálních sítích.

Spolupráce na nich probíhá s Fakultní nemocnicí Brno - Klinikou nemocí plicních a TBC a Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. 

Samotným členům PZK a MA 21 nabízíme proplacení preventivních akcí společnosti Onkomaják - Zdravé plíce nebo Střevotour, které se zabývají rakovinou tlustého střeva a plic a slouží buď jako samostatné, nebo doprovodné akce na území obcí. V tomto roce jedna z akcí dobíhá v průběhu září, ale ostatní členové ještě tuto možnost nevyužili. Pokud o spolupráci s Onkomajákem máte zájem, neváhejte se obrátit na koordinátora PZK a MA 21.

Setkání koordinátorek a koordinátorů 

Jednou z vrcholných událostí tohoto roku bylo setkání koordinátorek a koordinátorů členských municipalit PZK a MA 21. I když v menším počtu, tak jsme se přeci jen sešli po více než roce. Ačkoliv se koordinátoři schází 2x ročně, dosud tomu tak nebylo z důvodu složité situace v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19. Setkání se uskutečnilo 16. 9. 2021 v sále na Žerotínově náměstí 3 a mohli jsme na něm přivítat i vzácného hosta - ředitele Národní sítě zdravých měst (NSZM), Petra Švece. Ten účastníky seznámil se službami NSZM a možností realizace pocitových map. 

Na setkání se často diskutovalo, například i nad tím, jaká témata a jaké aktivity by mohl Zdravý kraj podpořit v rámci akčního plánu v roce 2022 a nejvíce se zalíbil návrh k pořádání kurzů na sociální sítě a základní grafickou gramotnost. Tyto kurzy by byly určeny primárně koordinátorkám a koordinátorům, kteří pravidelně se sociálními sítěmi pracují, stejně jako s editory pro tvorbu plakátů, pozvánek, aj. Koordinátor setkání navrhnul s ohledem na vyšší cenu za kurz, že by mohl proběhnout hromadně na jednom místě. O možnostech kurzů budeme samozřejmě členy včas informovat, ale jistě budou zahrnuty do plánu na příští rok. 

Koordinátor setkání také členy upozornil, že základem vzájemné spolupráce je sdílení informací a materiálů z akcí a dobré praxe. PZK a MA 21 má možnost příspěvky, fotografie, ale i články nasdílet na svých sociálních sítích a webu zdravyjmk.cz. Apeloval tedy na členy, aby toho využívali a tím se Projekt dostal do širšího povědomí krajské veřejnosti, ale i samotných obcí, které se tak mohou mnohdy inspirovat pro vlastní aktivity. V této souvislosti byly součástí setkání i prezentace dvou obcí, Vedrovic a Telnice. Zástupkyně Vedrovic si připravila bohatou prezentaci, v níž seznámila přítomné s obcí a jejími aktivitami, na kterých se ukázalo, jak dobře dokáže do projektů zapojit celou komunitu napříč věkovými kategoriemi. 

Pokud kdokoliv z koordinátorů bude chtít na dalších setkání využít možnosti prezentace své obce nebo svazku obcí, budeme za ni velmi rádi. Smyslem těchto setkání není jen informovanost o Projektu samotném, ale především vzájemná, neformální inspirace. 

Rok 2021 samozřejmě ještě zdaleka nekončí. Pravidelně o aktivitách PZK a MA 21 informujeme i v našem Newsletteru, který je ke stažení přímo zde: https://www.zdravyjmk.cz/newsletter/.